خانه / مهندسی صنایع / مقالات صنایع / آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی لجستیک در زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﺧﺪﻣﺎت

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی لجستیک در زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﺧﺪﻣﺎت

کاربرد های لجستیک

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ کاربرد های لجستیک در زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﺧﺪﻣﺎت
(ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو)

 

 

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

درباره ی HaMiDrEzA

پاسخی بگذارید