آموزش نرم افزار Comfar

آموزش نرم افزار Comfar

کامفار نرم افزاری است که توسط UNIDO برای تهیه و ارزیابی طرح های اقتصادی و برای کشور های در حال توسعه ارائه شده است. اسم کامفار برگرفته از Computer Model for Feasibility Analysis & Reporting در سال ۱۹۹۷ درنیویورک تهیه و تدوین شده است. مدل اصلی این برنامه از زبان های برنامه نویسی پاسکال و C که قریب به ۵۰۰۰۰ خط میشود که توسط تیم ۷ نفره در مدت یک سال و نیم طراحی شده است.

در تهیه این برنامه کامپیوتری، از تجربیات بیش از ۳۰ کمیته ارزیابی کشور های مختلف بهره گرفته شده است و پس از طی ۳ سال دوران آموزشی و رفع اشکاﻻت برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ به بازار عرضه شد.

این نرم افزار مدیران ارشد را قادر می سازد تا :

 • فرصت های موجود را بشناسند.
 • برای طرح های آینده برنامه استراتژیک انجام دهند.
 • در موراد مورد نیاز تأمین منابﻊ مالی از سایرین را آنالیز کنند.
 • با پیمانکاران برخورد مناسب را داشته باشند.
 • با سرعت و دقت بیشتر تصمیم بگیرند.
 • در طرح های بزرگ صنعتی از سرمایه گذاران به نحو مطلوب بهره برداری نمایند.
 • سهامداران را در راستای اهداف معیت ترغیب کنند.
 • محل های تأمین منابﻊ مالی و اقتصادی را برگزینند.
 • از طوﻻنی شدن عمر پروژه ها و سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های بیش از حد نیاز اجتناب کنند .
 • از محاسبات پیچیده و جزئی دوری جسته و مطالب را به سادگی درک کنند.

 

ورودیهایی نرم افزار کامفار :

 • تعریف پروژه
 • برنامه ریزی زمانی (فاز ساخت، فاز بهره برداری)
 • محصوﻻت
 • واحدهای پولی (واحد پول داخلی، واحد پول خارجی)
 • تورم (داخلی، خارجی)
 • مشارکتها (داخلی، خارجی)

 

 

 

برای دانلود آموزش کلیک کنید.

درباره ی HaMiDrEzA

پاسخی بگذارید