آموزش نرم افزار EndNote

آموزش نرم افزار EndNote

ﻣﻘﺪﻣﻪ : در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن،اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ذﺧﯿﺮه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ .ﻫﺮ روزه ﺑﺮ اﻫﻤﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی آﺳﺎن در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﺮف وﻗﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻼت را ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪک ﺑﺮاﺣﺘﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت دارد.

قابلیت های نرم افزار EndNote :

  • اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی
  • ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت در آﻧﻬﺎ
  • اﻧﺘﻘــﺎل و ذﺧﯿــﺰه اﻃﻼﻋــﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻘــﺎﻻت ﺑﺎزﯾــﺎﺑﯽ ﺷــﺪه از ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه های اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی
  • امکان وارد کردن فایلهای PDF به برنامه و جستجو در آنها
    امکان تبادل تا ۱۰٫۰۰۰ رفرنس بین سیستم خود و اینترنت و به اشتراک گذاری منابع
    امکان استاندارد سازی منابع و مآخذ تحقیقات شما

برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

برای ادامه مطالب به سایت ایران کاتب مراجعه فرمایید.

درباره ی HaMiDrEzA

پاسخی بگذارید